Համարը 
ՀՕ-29
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2000.03.14/4(102)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
07.02.2000
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.03.2000
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.03.2000
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

 

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից
2000 թվականի փետրվարի 7-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումները.

1. Օրենսգրքի 141 հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ նախադասության մեջ «հրապարակած» բառից հետո լրացնել «և (կամ) օգտագործած» բառերը:

2. Օրենսգրքի 1104 հոդվածի 4-րդ կետը «կարգով» բառից հետո լրացնել «, պայմանով, որ դրանք վնաս չպատճառեն մտավոր սեփականության օբյեկտների բնականոն օգտագործմանը և անհիմն չոտնահարեն հեղինակների իրավունքները` հաշվի առնելով երրորդ անձանց օրինական շահերը» բառերով:

3. Օրենսգրքի 1124 հոդվածի`

ա) 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետը «ձայնագրությունը» բառից հետո լրացնել «կամ տեսագրությունը» բառերով,

բ) 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետը «ձայնագրության» բառից հետո լրացնել «կամ տեսագրության» բառերով,

գ) 3-րդ կետի «տպաքանակի տարածումը» բառերը փոխարինել «մեկ կամ ավելի օրինակների պատրաստումը» բառերով:

4. Օրենսգրքի 1131 հոդվածի`

ա) 1-4-րդ կետերի «հեղինակային իրավունք» բառերը փոխարինել «հեղինակի գույքային իրավունք» բառերով,

բ) 2-րդ կետի «մահվանից հետո`» բառերը փոխարինել «մահվանը հաջորդող տարվա հունվարի 1-ից հաշված`» բառերով:

5. Օրենսգրքի 1132 հոդվածի 1-ին կետի «հեղինակային» բառը փոխարինել «հեղինակի գույքային» բառերով:

6. Օրենսգրքի 1139 հոդվածը «տեսակատարումների» բառից հետո լրացնել «տեսագրումների» բառով:

7. Օրենսգրքի 1140 հոդվածի`

ա) 1-ին կետի «տեսակատարումներ» բառը փոխարինել «տեսագրումներ» բառով,

բ) 3-րդ կետի «տեսակատարման» բառը փոխարինել «տեսագրման» բառով:

8. Օրենսգրքի 1141 հոդվածի առաջին նախադասության և 3-րդ ենթակետի «տեսակատարման» բառը փոխարինել «տեսագրման» բառով:

9. Օրենսգրքի`

ա) 1142 հոդվածի 2-րդ կետի «Ձայնա և տեսակատարում» բառերը փոխարինել «Ձայնագրություն և տեսագրություն» բառերով,

բ) 1142 հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով.

«4. Սույն հոդվածով սահմանված ժամկետների հաշվարկն սկսվում է սույն հոդվածի 1-3-րդ կետերում նշված իրավաբանական փաստերին հաջորդող տարվա հունվարի 1-ից:»:

10. Օրենսգրքի 1144 հոդվածի 2-րդ կետը «տրամադրվում է» բառից հետո լրացնել «արդյունաբերության մեջ կիրառելի» բառերով: Նույն կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերից հանել «արդյունաբերության մեջ կիրառելի» բառերը, 2-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել նաև «և լուծում համարված» բառերը:

11. Օրենսգրքի 1157 հոդվածի 4-րդ կետից հանել «Արտոնագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության» բառերը:

12. Օրենսգրքի 1162 հոդվածի 1-ին կետից հանել 1-ին նախադասությունը:

13. Օրենսգրքի 1167 հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ նախադասությունը «գործում է» բառերից հետո լրացնել «նաև» բառով:

14. Օրենսգրքի`

ա) 1171 հոդվածի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Ապրանքային նշան (սպասարկման նշան) է համարվում բառային, պատկերային, ծավալային կամ այլ նշանը, ներառյալ` ապրանքի ծագման մասին ցուցում պարունակող նշանը, որը ծառայում է մեկ անձի ապրանքները և ծառայությունները մեկ այլ անձի միատեսակ ապրանքներից և ծառայություններից տարբերելու համար:»,

բ) 1171 հոդվածի 4-րդ կետից հանել «Ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության» բառերը,

գ) 1171 հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետով.

«5. Ապրանքի ծագման ցուցում պարունակող նշան է համարվում այն արտահայտությունը և (կամ) նշանը, որն առևտրային գործունեության մեջ օգտագործվում է որևէ պետության տարածքից կամ այդ տարածքի որոշակի շրջանից կամ տեղանքից ծագող ապրանքը նույնականացնելու համար, եթե ապրանքի սկզբնական որակը, համբավը կամ այլ բնութագրերն էականորեն վերագրվում են դրա աշխարհագրական ծագմանը (աշխարհագրական նշում):»:

15. Օրենսգրքի 1178 հոդվածի 3-րդ կետը վերջին «ոչնչացման» բառից հետո լրացնել «օրենքով սահմանված կարգով» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:


Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


Երևան
7 մարտի 2000 թ.
ՀՕ-29