Համարը 
N 574-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2019.05.29/34(1487) Հոդ.414
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.05.2019
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.05.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.05.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 25-Ի N 1241-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

16 մայիսի 2019 թվականի N 574-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 25-Ի N 1241-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի «Հանրակացարաններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու, «Հանրակացարաններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և «Հանրակացարաններ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին» N 1241-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները՝

1) որոշման 7-րդ կետում՝

ա. 1-ին ենթակետը «բնակեցման աշխատանքների իրականացումը» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև սույն որոշման N 2 հավելվածի N 2 ցանկով նախատեսված շենքերի բնակիչների սոցիալական խնդիրների դեպքում խորհրդատվության ապահովումը» բառերով,

բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 3-րդ ենթակետով.

«3) սույն որոշման N 2 հավելվածում ընդգրկված շենքերում ընդհանուր օգտագործման տարածքների (այդ թվում՝ նկուղների և տանիքների) սպասարկումը՝ պահպանումը և ընթացիկ նորոգումը, սանիտարահիգիենիկ պայմանների, լուսավորության և էլեկտրասնուցման ապահովման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերի կազմակերպման սպասարկմանն ուղղված աշխատանքների իրականացումը:».

2) որոշման 8-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Սույն որոշման N 2 հավելվածի N 2 ցանկով նախատեսված գույքն անժամկետ և անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնել «Հանրակացարաններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:».

3) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 8.1-ին կետը.

4) որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8.2-րդ և 8.3-րդ կետերով.

«8.2. Սույն որոշման N 2 հավելվածի N 2 ցանկում նշված գույքը սեփականաշնորհման ենթակա չէ:

8.3. Թույլատրել «Հանրակացարաններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը սույն որոշման N 2 հավելվածի N 1 ցանկի 3-րդ կետում նշված շենքի N 127 սենյակը (17.4 քառ.մ) և 4-րդ կետում նշված շենքի N 313 սենյակը (18.6 քառ.մ) և սույն որոշման N 2 հավելվածի N 2 ցանկի 1-ին կետում նշված շենքի N 301 սենյակը (51.2 քառ.մ) և 2-րդ կետում նշված շենքի N 47 սենյակը (45.6 քառ.մ) օգտագործել որպես աշխատասենյակներ։».

5) որոշման 10-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Տարածքների սպասարկման աշխատանքների իրականացման դիմաց վճարի սակագները սահմանվում են «Հանրակացարաններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից՝ լիազոր մարմնի համաձայնեցմամբ:».

6) որոշումը 10-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 10.1-ին կետով.

«10.1. «Հանրակացարաններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից սպասարկվող տարածքները նշված են սույն որոշման N 2 հավելվածի N 1 ցանկում և N 2 ցանկում».

7) որոշման 11-րդ կետում «միգրացիոն պետական ծառայությանը» բառերը փոխարինել «միգրացիոն ծառայությանը» բառերով.

8) որոշման N 1 հավելվածի 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«10. Կազմակերպության գործունեության հիմնական նպատակը սույն որոշման N 2 հավելվածում ընդգրկված շենքերում ընդհանուր օգտագործման տարածքների (այդ թվում՝ նկուղների և տանիքների)՝ պահպանման և ընթացիկ նորոգման, սանիտարահիգիենիկ պայմանների և լուսավորության, էլեկտրասնուցման ապահովման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերի կազմակերպմանն ուղղված սպասարկման աշխատանքների և Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրված ուղեգրերի հիման վրա հանրակացարանային սենյակներում բնակեցման աշխատանքների կատարումն է, ինչպես նաև սույն որոշման N 2 հավելվածի N 2 ցանկով նախատեսված շենքերի բնակիչների սոցիալական խնդիրների դեպքում խորհրդատվության ապահովումը: Սույն կետով նախատեսված նպատակների իրականացման համար կազմակերպությունն ապահովում է՝

1) ընդհանուր օգտագործման տարածքների սպասարկումը և պահպանումը.

2) էլեկտրասնուցման ապահովումը.

3) սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահպանման հսկողությունը.

4) ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կոյուղի) համակարգերի անխափան գործունեության կազմակերպումը.

5) սույն որոշման N 2 հավելվածի N 2 ցանկում ընդգրկված շենքերում բնակիչներին հատկացված սենյակների պահպանումը, սպասարկումը և ընթացիկ նորոգումը (դռների, լուսամուտների, փականների անսարքությունների վերացում, վերականգնում).

6) սույն որոշման N 2 հավելվածի N 1 ցանկում և N 2 ցանկում ընդգրկված շենքերում բնակվող փախստականների և ոչ փախստական (տեղաբնակ) անձանց հաշվառումը.

7) սույն որոշման N 2 հավելվածի N 1 ցանկում և N 2 ցանկում ընդգրկված շենքերում բնակվող փախստականների և ոչ փախստական (տեղաբնակ) անձանց շենքում բնակվելու և նրանց ընտանիքի կազմի մասին անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկանքների (նոտար, դատարան, անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե, բժշկական կազմակերպություն և այլն) տրամադրումը.

8) ազատ սենյակների առկայության վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվություն ներկայացնելը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայություն.

9) անհրաժեշտության դեպքում իրավաբանական անձ հանդիսացող կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հետ իր կանոնադրական նպատակներից բխող պայմանագրերի կնքումը.

10) սույն որոշման N 2 հավելվածի N 2 ցանկում ընդգրկված շենքերում բնակվող անձանց սոցիալական խնդիրների դեպքում խորհրդատվության ապահովումը՝ համապատասխան ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցով.

11) սույն որոշման N 2 հավելվածի N 2 ցանկում ընդգրկված շենքերի բնակիչների կողմից բնակարաններում բնակությունից և գույքի օգտագործումից բխող պարտականությունների պատշաճ կատարման նկատմամբ հսկողությունը, ներքին կարգ ու կանոնի ապահովումը.

12) կազմակերպության հաշվեկշռում գտնվող գույքի տարեկան գույքագրման իրականացման ապահովումը:».

9) որոշման N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան


2019 թ. մայիսի 21
Երևան

 

 

Հավելված

 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

մայիսի 16-ի N 574-Ն որոշման

 

«Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

օգոստոսի 25-ի N 1241-Ն որոշման

ՑԱՆԿ N 1

 

«ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՍԱՐԿՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

  

NN
ը/կ

Գտնվելու վայրը

1.

Քաղ. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգվ., Մոլդովական 29/1 (չսեփականաշնորհված տարածքներ)

2.

Քաղ. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգվ., Մոլդովական 29/2 (չսեփականաշնորհված տարածքներ)

3.

Քաղ. Երևան, Շիրակի 2 ա/7 (չսեփականաշնորհված տարածքներ)

4.

ՀՀ Կոտայքի մարզ, քաղ. Աբովյան, Հատիսի փող., ճարտարագիտական քոլեջի հանրակացարան (չսեփականաշնորհված տարածքներ)

 

ՑԱՆԿ N 2

 

«ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՍԱՐԿՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

 

NN
ը/կ

Գտնվելու վայրը

Շենքը, շինության
մակերեսը (քառ. մետր)

1.

Քաղ. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգվ., Մոլդովական 29/1 շենքի 1-ին հարկի մուտքից ձախ հատվածի NN 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 բնակարանները (201.3 քառ. մ) և 3-րդ հարկում գտնվող NN 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314 բնակարանները (557.24 քառ. մ)

758.54 քառ. մ մակերեսով

2.

ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Դարբնիկ, Անդրանիկի փողոց, N 4

2695.9 քառ. մ մակերեսով

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան